CHAIRMAN'S DESK

ANNOUNCEMENTS WARANA is eminently, a unique name that stands as forerunner in the co-operative movement in India. The name WARANA sounds suitable wherever there is a mention of co-operative movement.

CHAIRMAN'S DESK

On Occasion Of 56th Annual General Meeting held in Warananagar Dated 30/09/2021

RESPECTED MEMBERS,

Nipunrao Vilasrao Kore

     

gÝ‘mZZr¶ g^mgX ~§Yy ^{JZtZmo !

   gào‘ Z‘ñH$ma..

       XoemVrb Aݶ amÁ¶m§À¶m VwbZoV ‘hmamîQ´>mZo Hoo$boë¶m àJVr ‘ܶo ghH$ma joÌmMm ‘moR>m dmQ>m Amho.amÁ¶mV ghH$ma éOdʶmgmR>r Am{U dmT>dʶmgmR>r Á¶m Yw[aUm§Zr Amnbr C^r h¶mV ìmoMbr ˶m‘ܶo ñdJu¶ ghH$ma ‘hfu Vm˶mgmho~ H$moao ¶m§Mo Zm§d AmXamZo KoVbo OmVo. dmaUm H$mR>À¶m eoVH$è¶m‘ܶo H¥$fr CÚmoOH$VoMm {dídmg {Z‘m©U H$aV ñdJu¶ Vm˶mgmho~ Am{U ˶m§À¶m ghH$m¶mªZr dmaUm n[agamVrb eoVH$è¶mbm ˶mÀ¶m Km‘mÀ¶m n¡emMo ì¶dñWmnZ Mm§Jë¶m àH$mao H$aVm ¶mìmo ¶mgmR>r lr.dmaUm ghH$mar ~±Ho$Mr ñWmnZm Ho$br.¶eñdr gwdU©‘hmoËgdr dmQ>Mmbr Z§Va {haH$ ‘hmoËgdmH$S>o dmQ>Mmb H$arV Agboë¶m Amnë¶m ~±Ho$Zo H$moëhmnya {Oëømgh amÁ¶mVrb ghH$mar ~±H$m§‘ܶo Amnbo EH$ ìmoJio ñWmZ {Z‘m©U Ho$bo Amho.~±Ho$À¶m ¶m àJVrMo Iao lo¶ g^mgX Am{U J«mhH$m§Mo Amho. dm{f©H$ Ahdmb AmnUm§ g‘moa gmXa H$aʶmÀ¶m {Z{‘ÎmmZo Amnë¶mer {hVJwO gmYUo hm EH$ AmZ§XXm¶r AZw^d AgVmo.31/03/2022 AIoaMm dm{f©H$ Ahdmb AmnUm§ g‘moa gmXa H$aVmZm ‘r ¶mM AmZ§XmMr AZw^yVr KoV Amho.

    2019 d 2021 Mm ‘hmnya VgoM 2020,2021 ¶m XmoZ dfm©Vrb H$moamoZmMo g§H$Q> ¶mMm gd©gm‘mݶm§da ì¶mnH$ n[aUm‘ Pmbm. ˶m‘wioM eoVH$è¶m nmgyZ ZmoH$aXmam§ n¶ªV Am{U ì¶mdgm{¶H$m nmgyZ CÚmoOH$m§ n¶ªV gd© joÌmVrb ~±Ho$Mo J«mhH$  Am{U g^mgXm§À¶m àJVrgmR>r Amnbr ~±H$ Zoh‘rM à¶ËZerb Amho.H$moamoZmÀ¶m AmnÎmrZ§Va CÚmoJ,ì¶dgm¶m§À¶m n[a^mfm ~Xbë¶m AmhoV.H$mimZwgma CÚmoJ,ì¶dgm¶ MmbdʶmÀ¶m nÜXVr ~Xby bmJë¶m¶V.¶m gd© ~Xbm§Mm ìmoY KoV lr.dmaUm ghH$mar ~±H$ ¶m ~±Ho$er OmoS>ë¶m OmUmè¶m à˶oH$ KQ>H$mbm gj‘ H$aʶmgmR>r H$Q>r~ÜX Amho ho gm§JVmZm ‘bm {deof A{^‘mZ dmQ>Vmo.

     ‘m{hVr d V§ÌkmZmMm ‘w»¶ nm¶m Agbobo B§Q>aZoQ> ^maVmV d OJ^a {dñVmaë¶mZo Amnë¶m ^maV gaH$maZo 1 Owb¡ 2015 bm {S>{OQ>b B§{S>¶m ‘mo{h‘oMr gwê$dmV Ho$br. H°$ebog ì¶dhma H$ê$Z {S>{OQ>b ~±H$s¨Jbm MmbZm XoUo ¶m‘wio {S>{OQ>b ~±H$s¨JMr bmoH${à¶Vm {Xdg|{Xdg dmT>V Amho. ñnY}‘wio J«mhH$m§À¶m AnojmgwÜXm dmT>V AmhoV. Cnamoº$ gd© ~m~tMm {dMma H$aVm d ~±H$s¨J ñnY}V {Q>Hy$Z amhʶmgmR>r Amnë¶m ~±Ho$bm {S>{OQ>b gw{dYm J«mhH$m§Zm XoUo A{Zdm¶© Pmbo Amho. ˶mM~amo~a Amnë¶m ~±Ho$Zo doJdoJù¶m {S>{OQ>b M°ZobMm dmna H$éZ EQ>rE‘,nrAmoEg, S>o~rQ> H$mS>©, B©-H$m°‘, ‘mo~mB©b ~±H$s¨J ¶m {edm¶ Bbo³Q´>m°{Z³g no‘o|Q>gmR>r Ama.Q>r.Or.Eg, EZ.B©.E’$.Q>r, Am¶.E‘.nr.Eg, EZ.E.gr.EM, ¶w.nr.Am¶. B˶mXr gw{dYm XoV Amho. AmVm Or ~±H$ H$moUVmhr ì¶dhma PQ>nQ> {dídmgmh©VoZo {S>{OQ>b ~±H$s¨J gw{dYoZo H$aVo Vr Mm§Jbr Pmbr Amho. ˶m§Mr nyV©Vm H$aV AgVmZm gaH$mar d ImgJr ~±H$mà‘mUo ZmJar ghH$mar ~±H$m§H$S>o AmYw{ZH$ V§ÌkmZmda IM© H$aʶmgmR>r nwaogm {ZYr, Hw$eb ‘Zwî¶~imMm A^md AgVmZmgwÜXm ñnY}V {Q>Hy$Z amhʶmgmR>r Amnbr ~±H$ AmYw{ZH$ V§ÌkmZmMm pñdH$ma H$aV AmhoV.

ghH$mar ~±H$m§da [aPìh© ~±H$ Am°’$ B§S>r¶mMo {Z¶§ÌU nydunmgyZM Amho.na§Vw ˶mMr ì¶már dmT>dʶmMm {ZU©¶ ZwH$VmM KoʶmV Ambm Amho.~±H$s¨J ao½¶wboeZ A°³Q> ‘Yrb ~Xbm§ ~Ôb AZoH$OU ^rVr 춺$ H$aV Agbo Var R>odrXma Am{U ~±Ho$er g§~§{YV gd© KQ>H$m§À¶m {hVmMm {dMma H$éZ AmUë¶m OmUmè¶m H$moU˶mhr àH$mamÀ¶m {Z¶§ÌUmMr ^rVr ~miJʶmMr JaO Zmhr. ‘wimVM  ñdJu¶ Vm˶mgmho~m§Zr KmbyZ {Xboë¶m  H$aS>çm {eñVrMo nmbZ H$aUmè¶m Amnë¶m ~±Ho$bm {Z¶§ÌU ‘J Vo ghH$ma Im˶mMo Agmo qH$dm Ama~rAm¶Mo Agmo ˶mMr ^rVr ~miJʶmMr JaO dmQ>V Zmhr. AWm©V ghH$mar ~±H$m§darb {Z¶§ÌUm§ ~amo~aM H|$Ð gaH$ma Am{U Ama~rAm¶Zo amîQ´>r¶H¥$V Am{U H$‘{e©¶b ~±H$m§à‘mUo ZmJar ghH$mar ~±H$m§À¶m ¶moJXmZmMr gwÜXm gÝ‘mZmZo XIb KoʶmMr JaO Amho.

      dmaUm n[agam ~amo~aM amÁ¶mÀ¶m J«m‘rU Am{U ehar ^mJmV {dñVma Agboë¶m Amnë¶m ~±Ho$Zo ~±H$s¨J ì¶dgm¶mVrb Zì¶m ~Xbm§Mm pñdH$ma H$aVmZmM g^mgX,R>odrXma,H$O©Xma,J«mhH$ ¶m gdmªZm AmnwbH$sMr godm XoʶmMr Amnbr na§nam H$m¶‘ R>odbr Amho.~±Ho$À¶m àJVr‘ܶo {dídmgmZo Amnbr H$‘mB© R>odrÀ¶m ñdénmV ~±Ho$V R>odUmè¶m R>odrXmam§gh {d{dY ì¶dhmam§À¶m ‘mܶ‘mVyZ ~±Ho$er OmoS>bo OmUmao J«mhH$ Am{U H$O©Xma ¶m§Mo ¶moJXmZ gwÜXm ‘moR>o Amho. ~±Ho$À¶m {ZH$mon Am{W©H$ Amamo½¶mgmR>r H$O©Xmam§H$Sy>Z ìmoioV H$O©naV’o$S> hmoUo JaOoMo AgVo. Amnë¶m ~±Ho$À¶m Am{W©H$ {eñVrMo nmbZ H$aV AmVmn¶ªV H$O©Xmam§Mo ¶mgmR>r ghH$m¶© bm^bo AmhoM.¶mnwT>rb H$mimV gwÜXm H$O©Xmam§Mo ho ghH$m¶© H$m¶‘ am{hb Agm ‘bm {dídmg dmQ>Vmo.

          ~±H$s¨J joÌmVrb Zìmo ~Xb pñdH$méZ ˶mMr à^mdr A§‘b~OmdUr H$aVmZmM EH$m {dÎmr¶ g§ñWobm JaOoMr Agbobr {dídmgmh©Vm OnV Amnbr ~±H$ dmQ>Mmb H$aV Amho.Ama~rAm¶À¶m gyMZoZwgma ~±Ho$Zo ‘m. lr. {díìmoe H$moao ¶m§À¶m AܶjVoImbr Zì¶m ì¶dñWmnH$s¶ ‘§S>imMr {Z¶wº$s Ho$br Amho.ñdJu¶ Vm˶mgmho~m§À¶m AmXemªda dmQ>Mmb H$aV AgVmZm ~±Ho$bm àJVrMo {eIa JmR>ʶmgmR>r g§MmbH$ ‘§S>i,ì¶dñWmnH$s¶ ‘§S>i Am{U àemgZ H$Q>r~ÜX AgyZ Vwåhm gdmªMr gmW gwÜXm Iyn ‘mobmMr Amho. g‘mOmVë¶m eodQ>À¶m KQ>H$mÀ¶m CÜXmamMo ghH$mamMo VËd OnV lr.dmaUm ghH$mar ~±H$ Amnë¶m AmH$m§jm§À¶m {j{VOmbm AW© XoʶmMo ~«rX AmnUm gdmªÀ¶m ghH$m¶m©Zo gX¡d gmW© R>aìmob ¶mMm ‘bm {dídmg  Amho.   YݶdmX.!  O¶ ghH$ma !

 

 

YݶdmX !

 

 

 

 

 

 

O¶ ghH$ma !

 

 

 

 

 

 

Amnbm

 

 

{ZnwUamd {dbmgamd H$moao